Front Page Disclaimer

Disclaimer

קרן נתן בע”מ (חל”צ) (להלן – “קרן נתן”) מאשרת לך גישה לאתר האינטרנט שלה בכפוף לתנאים המפורטים להלן. השימוש באתר כפוף לתנאים הללו, ומעיד על הסכמתך להם. פנייה בלשון זכר או נקבה יש לראותה כפנייה לשני המינים גם יחד. תנאי שימוש אלה חלים על כל המידע והשירותים באתר, בין אם אלו נמסרים בכתב, בתמונות ובאמצעי המחשה אחרים.

1. דפי האתר וכל המידע המצוי בהם הם רכושו הפרטי והבלעדי של קרן נתן. המשתמש רשאי להשתמש במידע למטרות פרטיות ואישיות בלבד. זכויות הבעלות במידע לרבות זכויות הפצה  וכל קניין רוחני אחר במידע הינם בבעלות קרן נתן אלא אם נאמר אחרת.

2. אין להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה או השירותים שמקורם באתר זה, או ולהשתמש במידע לכל מטרה  אחרת, ובפרט לכל מטרה מסחרית.

3. אין להציג את האתר או כל חלק ממנו בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנה את עיצוב האתר או מחסירה ממנו מידע כלשהו.

4. האתר בכללותו, כולל דפי האתר, כל המידע המופיע בו, התוכנה שעליה מבוסס האתר, המידע והחומרים שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ועומדים לרשות  המשתמשים כמות שהם, As-is , נכון לרגע זה. השימוש באתר ובמידע נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש, וכל החלטה שתקבל על ידי משתמש ביחס למידע באתר או בהתבסס עליו הינה באחריותו המלאה בלבד.

5. קרן נתן רשאית לשנות בכל עת וללא צורך במתן הודעה מראש,  את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר. בנוסף, המידע באתר כפוף לשינויים אשר קרן נתן רשאית להחליט עליהם מעת לעת, לרבות ביטול או שינוי בשירותים או במוצרים המופיעים באתר זה, ללא מתן הודעה מוקדמת ואף לפני עדכונם באתר, וכן לשינויים על פי הוראות כל דין. קרן נתן רשאית להפסיק בכל עת  את פעולת האתר, פרסום המידע בו או השירותים שהוא מציע, כולם או מקצתם.

6. אין באמור בדפים והמידע משום הצעה, שידול או ייעוץ למתן אשראי על ידי קרן נתן,  ואין באמור בהם להחליף ייעוץ מקצועי ואישי, המתחשב בנתונים האישיים של כל אחד מהמשתמשים. האמור באתר אינו מהווה הצעה לכריתת חוזה או מצג לצורך עריכת עסקה,  ורק הרשום במסמכים אשר נחתמו על ידי קרן נתן יש בהם כדי לחייב את קרן נתן. ההסברים המופיעים באתר לגבי שירותי קרן נתן והתנאים והשלבים לקבלת אשראי הינם  הסבר חלקי בלבד, שאינו מחליף עיון במסמכי ההלוואה. לקבלת מלוא הפרטים הרלוונטיים לשירות המבוקש, יש לפנות לנציגי קרן נתן.

7. קרן נתן שומרת לעצמה את הזכות לבחון כל בקשה למימון ו/או קבלת אשראי או אחרת, ולהחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי לגבי מתן מימון/הלוואה או שירות ובאילו תנאים לבצעם. קבלת אשראי מקרן נתן מותנה באישור קרן נתן וכפוף לתנאיו ולהוראות כל דין.
8. תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר, נפלו שיבושי הגהה, ניסוח, טעויות סופר וכדומה, למרות שקרן נתן עושה ככל שביכולתה למנוע זאת. קרן נתן לא תהיה אחראית לנזק שנגרם  עקב קיום שיבושים אלה.

9. כל מערכת ממוחשבת, לרבות האינטרנט, סובלת לעתים מתקלות. השימוש באינטרנט חשוף לסיכונים הטבועים ברשת האינטרנט ובמערכות ממוחשבות המבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת. קרן נתן אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם עקב פגם או תקלה או תפעול  שגוי של התוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר. קרן נתן תהיה פטורה מאחריות  לכל נזק, הפסד או הוצאה כלשהם

10. אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים ע”י קרן נתן, אלא בידי גורמים אחרים, ולמידע באינטרנט שמקורו אינו אצל קרן נתן. לקרן נתן אין שליטה על אתרים אלה והיא אינה מפקחת עליהם. הקישור של האתר לאתרים ולמידע אלו אינה מעידה על הסכמתה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. קרן נתן אינה נושאת באחריות כלשהי לתכנים המופיעים בהם ו/או לפעילות באתרים אלה ו/או לשירותים השונים המוצעים באתרים אלה ולכל תוצאה שתיגרם בשל הסתמכות על אתרים ומידע כאלה או עצם השימוש בהם.
קרן נתן רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר לפי שיקול דעתה.

11. על המשתמש באתר מוטלת האחריות לגרום לכך שווירוסים לא יחדרו למערכת  בה הוא עושה שימוש, וקרן נתן פוטרת עצמה מכל אחריות לכך.

12. באתר ישנה אפשרות לפניה לקרן נתן כדי לקבל פרטים על שירותים ומוצרים שהמשתמש מעוניין לקבל. בעת הפניה המשתמש יתבקש למסור פרטים אישיים, כדוגמת שם, ודרכי ההתקשרות. מסירת פרטים שאינם נכונים, מדויקים ומלאים עלולה לסכל יצירת קשר עם המשתמש או לגרום לכך שיימסרו נתונים שגויים על המוצרים והשירותים המבוקשים. מידע שנמסר על ידי משתמש באתר עשוי להישמר במאגרי מידע, ולשמש לצורך פיתוח ושיפור השירותים, בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר. כמו כן, באתר עשויים לפעול יישומים  הצוברים מידע על פעילות המשתמש באתר, ומנתחים אותו לצורך שיפור השירות.

13. על המידע המצוי באתר והשימוש בו חלים אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט  הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים  במחוז תל-אביב בישראל.

14. קרן נתן רשאית בכל עת לשנות את הוראות תנאי שימוש אלה.

Skip to content